Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Výroční zpráva Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni za rok 2018

Ke stažení ve formátu PDF

 


Název organizace:
ZČP ČSO – Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni

Datum vzniku:
9. října 2001

Sídlo:
Kopeckého sady 357/2, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň

IČO:
709 37 923

Bankovní spojení:
číslo účtu: 3079746 / 0300 Poštovní spořitelna ČSOB

Právní forma:
Pobočný spolek

Zápis ve spolkovém rejstříku:
Městský soud v Praze, oddíl L, vložka 38229, zapsáno 1. ledna 2014

Zakladatel (hlavní spolek):
Česká společnost ornitologická, IČ: 496 29 549, Na Bělidle 252 / 34, Smíchov, 150 00 Praha

Účel:
Hlavním účelem, posláním a cílem ZČP ČSO je ochrana přírody a krajiny a životního prostředí, zejména výzkum a ochrana volně žijících ptáků a jejich prostředí, a dále ekologická výchova a vzdělávání dětí, dospělých, členů i nečlenů ZČP ČSO.

Působnost:
ZČP ČSO působí na celém území krajů Plzeňského a Karlovarského.

Statutární orgán: předseda

Statutární zástupce: Roman Vacík

Členové výboru :
Otakar Hais
Jan Hrabě
Miloš Paisker
Libor Schröpfer
Roman Vacík (předseda)
Šárka Vančurová (pokladník)

Členská základna
Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (dále jen ZČP ČSO) měla k 31. 12. 2018 celkem 100 členů – z toho dle typu členství: 59 individuálních, 21 rodinných, 16 důchodců, 3 studenty a 1 čestného člena. Pro 4 individuální členy byla ZČP ČSO vedlejší pobočkou. Během roku 2018 se ZČP ČSO rozrostla o 13 členů.

Přehled činnosti
Individuální aktivity členů. Řada našich členů se po celý rok věnovala vlastním výzkumným či ochranářským projektům, zapojovala se do (mezi)národních programů (např. Mezinárodní sčítání vodních ptáků, Jednotný program sčítání ptáků v ČR), do činnosti pracovních skupin ČSO (např. Skupina pro výzkum a ochranu chřástala polního, Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov), do monitoringu hnízdících čápů, nebo do programů Kroužkovací stanice NM Praha. Vzhledem k překryvu členské základny se naši členové významně podíleli též na akcích Holýšovského ornitologického klubu a Dobrovolného ekologického spolku – ochrana ptactva (DES OP Plzeň).

Akce pro veřejnost. Pro veřejnost bylo v západních Čechách připraveno 12 akcí Vítání ptačího zpěvu (Bor, Dobřany, Domažlice, Holýšov, 2×Horšovský Týn – včetně akce Večer slavíků, Cheb, Klatovy, Nebílovy, Plzeň, Strážov, Tachov) a 4 Festivaly ptactva (Planá u Mariánských Lázní – Anenské rybníky, Bor u Tachova, Jivjanské rybníky, Plzeň – Bolevecké rybníky).

Sčítání labutí velkých v západních Čechách. V roce 2018 jsme ve spolupráci s Janem Horou navázali na sčítání labutí z let 1981–1985, které tehdy organizoval, a také na další sčítání z roku 2000, abychom zjistili vývoj početnosti labutí velkých, jejich hnízdního rozšíření, počtu hnízdících párů, podílu nehnízdících jedinců v populaci a četnosti bílých a šedivých mláďat labutí v západních Čechách. Při sčítání spolupracovalo celkem 56 pozorovatelů, kteří v terénu uskutečnili celkem 3093 kontrol na 1616 lokalitách. Předběžné výsledky byly prezentovány na ornitologické konferenci v Poběžovicích.

Uspořádání 4. Západočeské ornitologické konference (Poběžovice, 24.–25. 11.). Konference proběhla v hotelu Hubertus v Poběžovicích, ve kterém mělo 38 účastníků zajištěno též ubytování a stravování. V předvečer konference byla pro ty, kteří přijeli do Poběžovic už v pátek, připravena přednáška Jana Grünwalda „Země tisíce kopců a perla Afriky z pohledu birdwatchera”. Program vlastní konference začal v sobotu dopoledne a skončil v neděli po poledni – celkem zaznělo 25 přednášek o výsledcích terénních výzkumů ptáků nejen v západních Čechách, ale i v zahraničí. Členové ZČP ČSO se podíleli na vzniku 10 prezentací.

Členská schůze
V roce 2018 se vzhledem ke konání námi organizované podzimní konference konala jen jarní členská schůze. Ta proběhla v přednáškovém sálu Západočeského muzea v Plzni v sobotu 14. dubna. V jejím rámci zazněla přednáška Víta Zavadila „Falklandy, země ptáků a paradoxů”. Přednáška byla volně přístupná i veřejnosti.

Zpráva o hospodaření
Zpráva pokladníka je přiložena na samostatném listu.


Roman Vacík,
předseda ZČP ČSO


stehlík obecný