Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Stanovy Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni

Ke stažení ve formátu PDF

§ 1 Název, sídlo, právní postavení a působnost

1. Název spolku: Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (dále jen „ZČP ČSO“)

2. Sídlo spolku: Plzeň

3. Právní postavení: ZČP ČSO je pobočným spolkem České společnosti ornitologické dle § 214 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Dle § 9 odstavce 4 Stanov České společnosti ornitologické (ČSO) její pobočný spolek (ZČP ČSO) jedná v plném rozsahu svým jménem, ČSO neručí za závazky pobočného spolku a pobočný spolek (ZČP ČSO) neručí za závazky ČSO.

4. Působnost: ZČP ČSO působí na celém území krajů Plzeňského a Karlovarského.

§ 2 Účel, poslání, cíl a předmět činnosti

1. Hlavním účelem, posláním a cílem ZČP ČSO je ochrana přírody a krajiny a životního prostředí, zejména výzkum a ochrana volně žijících ptáků a jejich prostředí, a dále ekologická výchova a vzdělávání dětí, dospělých, členů i nečlenů ZČP ČSO.

2. ZČP ČSO naplňuje své poslání a cíle formou poskytování obecně prospěšných činností v oblasti ochrany životního prostředí (předmět činnosti – hlavní činnost) tím, že:

a) organizuje zájemce o teoretickou a praktickou ornitologii a ochranu přírody a zabezpečuje jejich odborný růst,

b) provádí výzkum a praktickou ochranu přírody, zejména volně žijících ptáků a jejich biotopů,

c) zapojuje se do tvorby zákonů a dalších dokumentů v oblasti ochrany přírody a životního prostředí,

d) hájí veřejný zájem na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí účastí ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny, řízeních o posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí, řízeních v rámci územního plánování a územního řízení,

e) shromažďuje informace o kriminalitě v oblasti ochrany přírody a životního prostředí a prosazuje vymáhání zodpovědnosti za protiprávní jednání,

f) spravuje odbornou knihovnu, shromažďuje informace, pořizuje a vytěžuje databáze a poskytuje informace,

h) provádí ediční, propagační a osvětovou činnost zaměřenou především na ornitologii a ochranu přírody, včetně zajištění odborných zdrojů informací členům,

i) spolupracuje s orgány veřejné správy, s nevládními organizacemi, vědeckými institucemi a dalšími subjekty působícími ve výzkumu a ochraně přírody a životního prostředí v ČR i v zahraničí.

3. ZČP ČSO provádí vedlejší hospodářskou činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny a v oblasti její propagace, zejména vlastním zpracováním odborných studií, poskytováním poradenství a výrobou a prodejem prostředků přímé ochrany ptáků, pomůcek k pozorování ptáků a propagačních předmětů.

§ 3 Členství a evidence členů

1. Členem ZČP ČSO se může stát jakýkoliv člen ČSO, který o členství v ZČP ČSO projeví zájem (vyplněním žádosti o současné členství v naší pobočce již na přihlášce při vstupu do ČSO či jiným způsobem kdykoliv později). Přijetí nových členů ZČP ČSO schvaluje její výbor.

2. Práva členů ZČP ČSO jsou zejména:

a) být informován o činnosti ZČP ČSO, účastnit se členské schůze a akcí ZČP ČSO,

b) podílet se na realizaci jednotlivých ochranářských a výzkumných projektů ZČP ČSO,

c) volit a být volen do všech orgánů ZČP ČSO, pokud člen dosáhl 18 let svého věku,

d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích, pokud člen dosáhl 18 let svého věku.

3. Povinnosti členů ZČP ČSO jsou zejména:

a) dodržovat stanovy, vnitřní předpisy, rozhodnutí členské schůze a výboru ZČP ČSO,

b) platit členské příspěvky řádně a včas,

c) hájit zájmy a dobré jméno ZČP ČSO, zdržet se jednání, jež by s tím bylo v rozporu.

4. Člena, který neplní své povinnosti vůči ZČP ČSO, může výbor vyloučit. Proti rozhodnutí výboru o vyloučení je možné se odvolat k členské schůzi do 30 dnů ode dne, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení. Odvolání nemá odkladný účinek. Pokud rozhodnutí výboru potvrdí hlasováním následující členská schůze, považuje se členství za ukončené dnem, kdy rozhodl výbor. Pokud členská schůze rozhodnutí výboru zruší, hledí se na člena, jako by byl členem ZČP ČSO nepřetržitě.

5. Pro členy ZČP ČSO současně platí veškerá ustanovení, práva a povinnosti uvedené ve stanovách ČSO. Podáním přihlášky prohlašuje člen ZČP ČSO, že se seznámil s oběma stanovami a zavazuje se jimi řídit.

6. Členství v pobočce je dobrovolné. Podáním přihlášky uděluje člen ZČP ČSO souhlas se zpracováním svých osobních údajů v neveřejném seznamu v rozsahu nutném pro řádné naplňování poslání a cíle ZČP ČSO. Po ukončení členství vymaže ZČP ČSO veškeré kontaktní údaje vztahující se k osobě bývalého člena, bude-li jím o to požádána.

7. Členství v ZČP ČSO zaniká:

a) dobrovolným, písemně oznámeným, vystoupením (ze ZČP ČSO nebo ČSO),

b) nezaplacením členských příspěvků za uplynulý rok (členství lze obnovit po uhrazení dlužné částky),

c) vyloučením výborem či členskou schůzí (ZČP ČSO nebo ČSO),

d) úmrtím člena,

e) zánikem ZČP ČSO,

f) naplněním podmínek pro ukončení členství dle smlouvy o kolektivním členství.

§ 4 Orgány

1. Orgány ZČP ČSO jsou:

a) členská schůze (nejvyšší orgán),

b) výbor.

2. Statutárním orgánem je předseda ZČP ČSO.

§ 5 Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ZČP ČSO. Členskou schůzi svolává výbor nejméně jedenkrát za rok pozvánkou, která musí být doručena každému členu ZČP ČSO osobně, e-mailem nebo poštou nejméně 15 dnů před termínem konání členské schůze. Výbor musí svolat členskou schůzi nejpozději do jednoho měsíce po předložení žádosti od alespoň jedné třetiny členů nebo nejméně 50 členů.

2. Členská schůze volí a odvolává členy výboru ZČP ČSO.

3. Členská schůze může upravit vnitřní fungování ZČP ČSO dokumenty závaznými pro všechny její členy. Tyto dokumenty ale nesmějí být v rozporu se stanovami ČSO, jinak jsou neplatné.

4. Členská schůze schvaluje:

a) stanovy, volební řád a jejich změny. Členská schůze může stanovit, že volby proběhnou korespondenčním způsobem (poštou, elektronicky). V tomto případě musí usnesení členské schůze obsahovat podmínky pro průběh voleb a vyhlášení výsledků,

b) výroční zprávu včetně výsledku hospodaření.

5. Členská schůze rozhoduje:

a) o návrzích výboru a členů ZČP ČSO,

b) o výši členských příspěvků,

c) o odvolání se člena proti vyloučení,

e) o zániku ZČP ČSO včetně majetkového vypořádání.

6. Členská schůze rozhoduje hlasováním a to nadpoloviční většinou hlasů přítomných, včetně zastoupených na základě písemné plné moci, mimo případy, kdy stanovy určují jinak.

§ 6 Výbor

1. Funkční období výboru trvá ode dne jeho zvolení 4 roky, po které řídí činnost ZČP ČSO. Výbor je nejvyšším orgánem ZČP ČSO v období mezi členskými schůzemi. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

2. Výbor je složen ze sedmi členů ZČP ČSO volených členskou schůzí. Členská schůze může nejpozději 8 měsíců před volbami rozhodnout o změně počtu členů nově voleného výboru na pět, sedm nebo devět.

3. Členové výboru ZČP ČSO volí ze svého středu předsedu, jeho zástupce a pokladníka.

4. Předseda ZČP ČSO je oprávněn jednat jménem ZČP ČSO ve všech věcech samostatně. Podepisování za ZČP ČSO se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu ZČP ČSO připojí předseda svůj podpis s uvedením svého jména a funkce.

5. Zástupce může předsedu ZČP ČSO zastupovat po dobu a v rozsahu, jak mu je předseda vymezil v plné moci.

6. Pokladník odpovídá za hospodaření ZČP ČSO a za dodržení obecně závazných právních předpisů v této oblasti.

7. Pravomoci členů výboru mohou být podrobněji upraveny vnitřními směrnicemi.

8. Výbor zejména:

a) plní rozhodnutí členské schůze,

b) schvaluje vnitřní předpisy, které podrobněji upravují vybraná ustanovení Stanov ZČP ČSO, vyjma volebního řádu,

c) určuje směr rozvoje ZČP ČSO, schvaluje plány činnosti a hospodaření,

d) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena.

9. Výbor je usnášeníschopný při účasti nejméně čtyř členů, usnáší se nadpoloviční většinou přítomných, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

§ 7 Zásady hospodaření

1. Majetek ZČP ČSO mohou tvořit věci movité a nemovité, hmotné a nehmotné statky a finanční prostředky získané:

a) z členských příspěvků,

b) z finančních dotací a grantů,

c) z darů,

d) děděním ze závěti,

e) z veřejných sbírek,

f) z vlastní hospodářské činnosti,

g) z ostatních příjmů a výnosů.

2. Povinností orgánů a členů ZČP ČSO je účelné a hospodárné využívání majetku s cílem naplnění účelu a poslání ZČP ČSO. Hospodaření ZČP ČSO kontroluje pokladník. Po skončení každého pololetí předkládá pokladník výboru zprávu o výsledcích hospodaření. Zprávu o výsledcích hospodaření za kalendářní rok předkládá výbor na členské schůzi.

3. O strategii hospodaření rozhoduje výbor ZČP ČSO.

§ 8 Zánik ZČP ČSO

1. O změně právní formy, o dobrovolném zrušení, o fúzi nebo o rozdělení ZČP ČSO, hlasuje členská schůze za přítomnosti nejméně poloviny členů a rozhodnutím dvoutřetinové většiny přítomných. Nesejde-li se požadovaný počet členů, hlasuje se korespondenčně při zachování dvoutřetinové většiny hlasujících. Statutární orgán ZČP ČSO je oprávněn podat žádost o zrušení či přeměnu pobočného spolku ČSO pouze v případě, že tak předem rozhodla členská schůze ZČP ČSO.

2. V případě zániku ZČP ČSO na základě vůle ČSO musí výbor ZČP ČSO do 7 dnů od doručení rozhodnutí výboru ČSO svolat členskou schůzi ZČP ČSO s datem konání do 28 dnů od doručení rozhodnutí výboru ČSO, aby hlasovala o zániku ZČP ČSO či její transformaci v jiný spolek. Statutární orgán ZČP ČSO se pak musí ve všech dalších jednáních o zrušení ZČP ČSO či její transformaci v jiný spolek řídit závěry v rozhodnutí této členské schůze.


Toto znění Stanov Západočeské pobočky České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni, bylo schváleno řádně svolanou členskou schůzí ZČP ČSO dne 26. listopadu 2016 v Plzni.


stehlík obecný