Západočeská pobočka

České společnosti ornitologické

při Západočeském muzeu v Plzni

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (ZČP ČSO) je z právního hlediska pobočným spolkem České společnosti ornitologické (ČSO) se sídlem v Praze, přičemž ale jedná v plném rozsahu svým jménem, ručí za svoje závazky a neručí za závazky ČSO. Statutárním orgánem je předseda a nejvyšším orgánem členská schůze ZČP ČSO.

Organizace působí prostřednictvím svých členů na území Plzeňského a Karlovarského kraje. V současné době sdružuje takřka sto padesát zájemců o ornitologii, ochranu ptáků a přírody. Mezi členy pobočky jsou jak profesionální zoologové, tak kroužkovatelé, amatérští ornitologové, ochránci přírody a milovníci ptactva všech věkových skupin.

Členové pobočky se angažují v nejrůznějších vědecky, ochranářsky i propagačně zaměřených ornitologických projektech a skupinách (např. Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov, Jednotný program sčítání ptáků v ČR, Mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR, Faunistický a kvantitativní výzkum ptáků západních Čech – sledování výskytu a změn početnosti jednotlivých ptačích druhů v regionu a pod.).

Pobočka pro své členy, spolupracovníky a veřejnost:

– pořádá dvakrát do roka (jarní a podzimní) členskou schůzi s přednáškou doplněnou promítáním fotografií a videofilmů (v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni)

– spolupořádá zajímavé ornitologické vycházky, exkurze a akce (Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festivaly, ukázky odchytů ptactva, exkurze na Záchrannou stanici živočichů DESOP Plzeň, atd.)

Hlavním cílem Západočeské pobočky ČSO je kromě ochrany, výzkumu a monitoringu volně žijících druhů ptáků rovněž sdružování dobrovolníků na tomto poli. Vítáni jsou zejména jednotlivci a skupiny samostatně pracující v okruhu svého bydliště. Pro své aktivity hledáme především členy, kteří chodí do terénu, znají nebo chtějí poznávat volně žijící druhy ptáků, monitorují jejich výskyt a své poznatky jsou ochotni předávat dětem, laické i odborné veřejnosti. Individuální přístup a pořádání vlastních akcí pod hlavičkou a za podpory ZČP ČSO jsou kvitovány za předpokladu, že nenaruší dobré jméno naší společnosti.

LogoPoslední aktualizace: 2. 12. 2019
Webmaster: Roman Vacík
Příspěvky, dotazy a kritiku zasílejte
na adresu: rvacik@zcm.cz
© Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni, 2006–2019


stehlík obecný